JOURNEY

C : CHOZEN LEE
CD jacket / Type / 2020-2021

MV : KOVAFILM
I : TADANOBU ASANO
AD + D : NATSUHIDE