OMO7 Osaka ┋ YU

C : Hoshino Resorts Inc.
AT : OMO7 Osaka by Hoshino Resorts
NEON ART / 2023

● YU – Public Bath

Artwork : MAVERICK
Design : Neon Yup Torrid
N : NATSUHIDE
Y : Yuichi YAMAMOTO
T : Nobumasa TAKAHASHI

P : SHIGEKI TSUJI